logo


מלגות לימודים

זכאות, קריטריונים ואופן הגשת בקשה למלגת לימודים:

לחץ כאן להורדת טופס בקשת מלגת לימודים

תנאי זכאות:

עובד יהיה זכאי למלגות ולסבסוד השתלמויות, בסכום שלא יעלה על התקרה השנתית המרבית הכוללת, כפי שנקבעה על ידי דירקטוריון החברה לעובד זכאי יחיד. בחישוב זכאות העובד למלגת לימודים יכללו כל הפעילויות בהן השתתף העובד באותה השנה שבה ביקש מלגת לימודים מחברת קרן הדרים.

שיעור המלגה המקסימאלי (בהתאם להחלטת דירקטוריון מיום 31.12.2021):

עד 6,000 ש”ח בשנה ללימודים אקדמאיים (תואר ראשון ושני) ולימודי קורסים והשתלמויות.

הערה חשובה: חישוב סכומי הסבסוד השנתיים יבוצע על פי מועד קבלת הכספים מחברת קרן הדרים ולא על פי מועד סיום הלימודים.

עובד יהיה זכאי לקבל מלגה ללימודי תואר ראשון במגבלה של עד שלוש שנים.

עובד יהיה זכאי לקבל מלגה ללימודי תואר שני במגבלה של עד שנתיים.

עובד יהיה זכאי למלגה ולסבסוד השתלמויות בהתאם לשיעור היקף משרתו.

סכום המלגה לא יעלה, בכל מקרה על 90% ממחיר הקורס, לאחר הצהרת העובד שקיבל/לא קיבל מלגות מגורם אחר, בצירוף חשבונית מקור ולאחר הצהרת העובד לעניין המועד האחרון בו קיבל/ לא קיבל מלגת לימודים מקרן הדרים.

השתלמויות ולימודים מוכרים לצורך קבלת מלגת לימודים:

השתלמויות מוכרות לצורך קבלת מלגת לימודים הן השתלמויות של 20 שעות אקדמיות או שעות לימוד, לפחות.

על הלימודים להיות במסגרת תואר אקדמי, במוסד לימודים מוכר על ידי משרד החינוך, במוסדות אקדמאים (מכללות/ אוניברסיטאות), או במסגרת לימודים/ קורסים מוכרים על ידי משרד החינוך, אשר יכולים להיות המוכרים לעובד מבקש המלגה, לצורך גמול השתלמות וכי קיימת זיקה בין הלימודים לבין תפקידו של העובד ברשות.

מועד הגשת בקשה למלגת לימודים:

עובד זכאי להגיש בקשה לקבלת מלגת לימודים בתוך שנה מיום סיום לימודיו או בתוך שנה מיום סיום שנה אקדמית (על פי גיליון ציונים שנתי).

בקשות אשר יוגשו לאחר תקופה של שנה לא יבדקו ולא יועברו להחלטת וועדת המלגות.

יום סיום הלימודים“: קורס: על פי אישור סיום לימודים | לימודים אקדמאיים: על פי גיליון ציונים

.