logo


עדכונים מקצועיים

29.3.2012 – הסתדרות המעוף שדרגה את הפנסיה לעובדי הרשויות…קרא עוד.

 22.1.2012 – רשות מקומית אינה רשאית לפטר עובד ללא היוועצות עם וועד העובדים או נציגי ההסתדרות…קרא עוד.

 חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות…קרא עוד.