logo


  • תקנון האתר

תקנון שימוש באתר

תנאי שימוש

הגדרות

“קרן הדרים”- קרן הדרים בע”מ (חברה לתועלת הציבור).

“האתר”- אתר האינטרנט של קרן הדרים www.khadarim.co.il

“תוכן”- מידע, שירותים, תוכנות, גרפיקה, שרטוטים, רישומים, לוגויים, צילומים, אודיו, וידאו, תמונות, קישוריות, פורומים, טקסטים, מאמרי חדשות, מאמרי אקטואליה משפטית, חוות דעת, פסקי דין, ספרים, טפסים, מדריכים מקצועיים, פרסומים ותכנים אחרים.

כללי

בכל סתירה שבין האמור באתר קרן הדרים לבין האמור בתקנון חברת קרן הדרים, האמור בתקנון חברת קרן הדרים ייגבר.

השימוש באתר שמפעילה קרן הדרים הינו בכפוף לכל דין ובהתאם ל”תנאי השימוש” ברשת, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי קרן הדרים.

שימוש בתוכן

למשתמש לא יהיו כל זכויות ו/או בעלות על תוכן כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, סימני המסחר וכו’ יוותרו בכל עת בבעלות קרן הדרים.

אתר קרן הדרים כולל תוכן. התוכן מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות אחרות של קרן הדרים או מי מטעמה.

קרן הדרים מדגישה בזאת והמשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהמידע באתר אינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ משפטי ואין לראותו כמיועד לכך, ולפני הסתמכות על המידע באתר ו/או בכל סוגיה משפטית הנוגעת למידע באתר יש להיוועץ בעורך דין.

האתר מוצג מתוך כוונה בלעדית להפיץ מידע לתועלת הציבור וכל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך.

האחריות לבדיקת נכונותו ודיוקיו של המידע באתר הינה על המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שקרן הדרים פועלת במידת האפשר, על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, וקרן הדרים לא תשא באחריות כלשהי בעניין.

קרן הדרים לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש ו/או באחריות לטעויות או לשגיאות במידע, בתוכן או בנתונים או לשינויים ועדכונים. כמו כן קרן הדרים לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן ו/או הסתמכות על המידע הכלול בו. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

השימוש בתוכן הכלול באתר הינו לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד. אסור לשנות, לפרסם, לשדר,להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתוכן או בחלק ממנו, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מאת קרן הדרים.

אסור למשתמשים להעלות לאתר, במסגרת הפורומים, או בכל דרך אחרת, תכנים מהסוגים המפורטים להלן:

תכנים בעלי אופי של השמצה, הסתה, גזענות או הטרדה.

תכנים שיש בהם פגיעה, העלבה, הלבנת פנים או פגיעה ברגשות ואמונות.

תכנים הכוללים וירוסים או המסוגלים לגרום נזק בדרך אחרת לאתר ו/או למשתמשים בו.

תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי.

פגיעה בקרן הדרים או בגופים הקשורים אליה.

פרטיות

קרן הדרים רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש באתר ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים.

קרן הדרים רשאית לשלוח למשתמשים אשר הביעו הסכמתם לכך, מידע פרסומי בדואר אלקטרוני – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע אחר, בהתאם לשיקוליה. בכל מקרה פרטיו האישיים של המשתמש לא יועברו לצדדים שלישיים.

יודגש כי הזנת הנתונים על ידי המשתמש במסגרת האתר מהווה את אישורו גם למשלוח דברי פרסום כנ”ל [מקצועיים ו/או המסחריים ו/או אחרים] ע”י האתר למען/דואר האלקטרוני שפרטיו נמסרו כאמור לפי חוק “הספאם”.

אמינות ודיוק המידע באתר

קרן הדרים פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לקרן הדרים כדי שתוכל לתקנו.  בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין המידע באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים ו/או המקוריים כנכון.

פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.

פרסומים רשמיים של קרן הדרים

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של קרן הדרים, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

מסירת מידע

אין קרן הדרים יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים על האתר על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, קרן הדרים שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות באתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של קרן הדרים פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה או אינו מתאים מכל סיבה שהיא להופיע באתר.

אחריות על קישורים אלקטרוניים

האתר של קרן הדרים מכיל בתוכו קישורים אלקטרוניים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים באינטרנט (להלן -  מקורות מידע שונים) ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי קרן הדרים, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי קרן הדרים לגבי אותם מקורות מידע שונים.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את קרן הדרים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את קרן הדרים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר קרן הדרים וכתוצאה מקישורים שביצעת לקרן הדרים.

שינויים באתר והפסקת השירות

קרן הדרים תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל קרן הדרים רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. קרן הדרים תפרסם באתרה הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק קרן הדרים את החומר הכלול באתרה למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

קרן הדרים תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או כאשר הפריע המשתמש  לפעילותו התקינה של האתר. בלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, הסתדרות המעו”ף תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר קרן הדרים ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים בקרן הדרים, תובא בפני בורר אשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ”ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.